Konkurs na hymn Festiwalu „Ciebie, Boże, Wysławiamy”

W tym roku Festiwal Pieśni i Poezji Religijnej „Ciebie, Boże, Wysławiamy”
obchodzi piękny Jubileusz swego istnienia – 30 lat!

Z tej okazji ogłaszamy konkurs na hymn Festiwalu. Zachęcamy wspólnie stworzyć kolejny etap w historii Festiwalu i muzyki chrześcijańskiej na Wileńszczyźnie!

Na Wasze propozycje czekamy do 29 lutego 2020 r.

Komitet Organizacyjny

———————————

REGULAMIN
KONKURSU NA HYMN
FESTIWALU „CIEBIE, BOŻE, WYSŁAWIAMY”

I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu na hymn Festiwalu „Ciebie, Boże, Wysławiamy” (dalej – Hymn) jest Komitet Organizacyjny (dalej – Organizator) Festiwalu „Ciebie, Boże, Wysławiamy” (dalej – Festiwal).

II. Cel konkursu
1. Wyłonienie Hymnu Festiwalu.
2. Pielęgnowanie wartości chrześcijańskich.
3. Ewangelizacja poprzez twórczość poetycką i muzyczną.
4. Umożliwienie wykonawcom publicznej prezentacji własnej twórczości.

III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział stali uczestnicy Festiwalu, jak również inne osoby pojedyncze, zespoły, schole (dalej – Uczestnicy).
2. Prace konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub grupowo.
3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Festiwalu.
6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Tematyka hymnu Festiwalu powinna być związana z Festiwalem, jego przebiegiem.
2. Hymn powinien odzwierciedlać wartości chrześcijańskie i zawierać przynajmniej dwie zwrotki i refren. Podstawowy język Hymnu – polski (dodatkowo są dopuszczalne tłumaczenia na inne języki).
3. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
4. Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę utworów.
5. Prace powinny być opatrzone informacją zawierającą imię i nazwisko (nazwę) autora, danymi kontaktowymi (nr telefonu, adres email).

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace należy składać do dnia 29.02.2020 r.
2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
3. Prace konkursowe (tekst oraz zapis nutowy melodii, w miarę możliwości nagranie) należy przekazać w formie elektronicznej pod adresem festiwal@cbw.lt w tytule wiadomości zaznaczając „Konkurs na hymn Festiwalu” – nazwa lub imię, nazwisko uczestnika.”

VI. Kryteria oceny prac konkursowych Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
1) odzwierciedlenie wartości chrześcijańskich
2) rytmiczność i oryginalność tekstu
3) łatwość zapamiętania tekstu i melodii
4) nawiązanie do Festiwalu i jego przebiegu
5) poprawność merytoryczna i językowa

VII. Ocena prac konkursowych
1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora do dn. 10 marca 2020 r.
2. Organizator nie zwraca przekazanego tekstu i nut i jednocześnie zastrzega sobie możliwość publikowania wybranego(ych) tekstu(ów) i nut.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w tekście czy nutach lub wykorzystania tylko części pracy konkursowej.
5. W przypadku, gdy żadna ze zgłoszonych prac nie spełni wymagań niniejszego regulaminu, Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu i/lub przełożenia go na inny termin.